عنوان مقاله: Data driven inference of the reproduction number (R۰) for COVID-۱۹ before and after interventions for ۵۱ European countries
پیام اصلی مطالعه: میزان مولد پایه (R0) به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای بررسی گسترش پاندمی COVID-19 به کار می‌رود. در این مطالعه یک ابزار آنلاین داده محور جهت تعیین و استنباط R0 و زمان مداخلات برای 51 کشور اروپایی ارائه شده است. این پارامتر قبل و بعد از مداخله در طی اپیدمی در هر یک از 51 کشور اروپایی محاسبه گردید. برخی از کشورهای نزدیک به هم شباهت زیادی در پارامترهای استنباطی داشتند، برای مثال دو کشور همسایه، سوئیس و اتریش بعد از به کار گرفتن محدودیت‌ها، مقدار R0 آن‌ها از 2.3 به 0.7 کاهش یافت. همچنین شواهد مشابهی برای پاریس، ایتالیا، فرانسه و اوکراین دیده شد. البته هنوز دلیلی برای تشابه و اختلافات بین کشورهای همسایه دیده نشده است چون گسترش این بیماری به اقدامات دولت‌ها و همچنین ویژگی‌های جمعیتی و تعاملات اجتماعی در جمعیت بستگی دارد. نتایج مدل‌سازی اثربخشی اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. این مدل همچنین برای نشان دادن چگونگی موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورها و زمان‌های مربوط به مداخلات طی پیشرفت اپیدمی به کار می‌رود. یکی دیگر از مفاهیمی که از این شاخص استنباط می‌شود، زمان مداخله است. رابطه بین R0 و زمان مداخله که از ابتدای اپیدمی در هر کشور اندازه‌گیری شده است. یک‌روند از مقادیر R0 قبل از مداخله آشکار است: کشورهایی که R0 اولیه بیشتری دارند، زودتر محدودیت‌ها را شروع کردند. برای برخی از کشورها مانند سوئیس، آلمان و یونان، زمان مداخله با تأخیر یک‌هفته‌ای شروع شدند. در برخی کشورهای دیگر این تأخیرها می‌توانند تا یک ماه برسند که این موضوع نشان‌دهنده این است که هرچقدر تدابیر به‌تدریج اعمال شوند و تأثیر کمتری دارند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: زهرا خرمی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.21.20109314
زمان انتشار: 21 May 2020
زمان انجام مطالعه: May, 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری
محل انجام مطالعه: European countries
نوع مطالعه: شبیه سازی
قدرت شواهد: 0.5
اندازه اثر: 0
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: -
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
نتایج مدل‌سازی اثربخشی اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. این مدل همچنین برای نشان دادن چگونگی موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورها و زمان‌های مربوط به مداخلات طی پیشرفت اپیدمی به کار می‌رود.
نتیجه گیری از مطالعه:
برخی از کشورهای نزدیک به هم شباهت زیادی در پارامترهای استنباطی داشتند، برای مثال دو کشور همسایه، سوئیس و اتریش بعد از به کار گرفتن محدودیت‌ها، مقدار R۰ آن‌ها از ۲.۳ به ۰.۷ کاهش یافت. همچنین شواهد مشابهی برای پاریس، ایتالیا، فرانسه و اوکراین دیده شد. البته هنوز دلیلی برای تشابه و اختلافات بین کشورهای همسایه دیده نشده است چون گسترش این بیماری به اقدامات دولت‌ها و همچنین ویژگی‌های جمعیتی و تعاملات اجتماعی در جمعیت بستگی دارد. نتایج مدل‌سازی اثربخشی اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. این مدل همچنین برای نشان دادن چگونگی موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورها و زمان‌های مربوط به مداخلات طی پیشرفت اپیدمی به کار می‌رود.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: هرچقدر تدابیر پیشگیری و کنترلی به‌تدریج اعمال شوند، تأثیر کمتری دارند.
درس آموخته ها: نتایج مدل‌سازی اثربخشی اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. این مدل همچنین برای نشان دادن چگونگی موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورها و زمان‌های مربوط به مداخلات طی پیشرفت اپیدمی به کار می‌رود.
اهمیت توجه به مقاله: *
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر