عنوان مقاله: عوامل خطرانتقال کووید ۱۹
پیام اصلی مطالعه: در این مقاله عوامل خطر مرتبط با نرخ رشد انتقال اولیه پاندمی کووید 19 را در کشورهای مختلف تحلیل کرده است. مشخص شد که تعداد موارد در مراحل اولیه گسترش تقریباً یک نمای خاصی را دنبال می‌کند. به‌عنوان نقطه شروع در هر کشور 30 مورد را انتخاب کردند و برای مدت 12 روز بررسی کردند؛ و بدین ترتیب یک رشد نمایی اولیه را ثبت شد. برای 126 کشور به دنبال همبستگی خطی نماها با کمک مشارکت‌کنندگان با متغیرهای دیگر بوده‌اند؛ که یک همبستگی مثبت با متغیرهای زیر با استفاده از p value پیداکرده‌اند. درجه حرارت پایین((4⋅10−7)، نسبت سن بالا به سن کار(3⋅10−6)، امید به زندگی(8⋅10−6)، تعداد گردشگران بین‌المللی(1⋅10−5)، تاریخ شروع اپیدمی اولیه(2⋅10−5)، سطح بالای تماس در خوش‌وبش‌های خانوادگی(6⋅10−5)، سرطان ریه(6⋅10−5)، چاقی در مردان(1⋅10−4)، شهرنشینی(2⋅10−4)، شیوع سرطان(3⋅10−4)، مصرف الکل(0.0019)، شیوع مصرف روزانه سیگار(0.0036)، شاخص اشعه(0.004، نمونه‌های کوچک در 73 کشور)، سطح پایین ویتامین دی(p-value0.002-0.006، در نمونه‌های کوچک تقریباً 50 کشور). ارتباط قوی هم بین بیماری کووید 19 و گروه خونی بود. همبستگی مثبت با RH (2⋅10−5) و(2⋅10−3) A+. همبستگی منفی با B+ (2⋅10−4) به‌دست‌آمده است. همچنین همبستگی مثبت و متوسطی(p-value of 0.02∼0.03) با انتشار CO2، دیابت نوع 1، پوشش پایین واکسیناسیون بیماری سل پیدا شده است.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: مرضیه سلیمی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Medrxiv
زمان انتشار: 7 May 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: HSR
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: جمعیت 126 کشور از هر کشور 30 نفر دامنه سنی افراد موردمطالعه
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه: مبتلایان به کووید 19
مهم ترین یافته ها:
برای ۱۲۶ کشور به دنبال همبستگی خطی نماها با کمک مشارکت‌کنندگان با متغیرهای دیگر بوده‌اند؛ که یک همبستگی مثبت با متغیرهای زیر با استفاده از p value پیداکرده‌اند. درجه حرارت پایین((۴⋅۱۰−۷)، نسبت سن بالا به سن کار(۳⋅۱۰−۶)، امید به زندگی(۸⋅۱۰−۶)، تعداد گردشگران بین‌المللی(۱⋅۱۰−۵)، تاریخ شروع اپیدمی اولیه(۲⋅۱۰−۵)، سطح بالای تماس در خوش‌وبش‌های خانوادگی(۶⋅۱۰−۵)، سرطان ریه(۶⋅۱۰−۵)، چاقی در مردان(۱⋅۱۰−۴)، شهرنشینی(۲⋅۱۰−۴)، شیوع سرطان(۳⋅۱۰−۴)، مصرف الکل(۰.۰۰۱۹)، شیوع مصرف روزانه سیگار(۰.۰۰۳۶)، شاخص اشعه(۰.۰۰۴، نمونه‌های کوچک در ۷۳ کشور)، سطح پایین ویتامین دی(p-value۰.۰۰۲-۰.۰۰۶، در نمونه‌های کوچک تقریباً ۵۰ کشور). ارتباط قوی هم بین بیماری کووید ۱۹ و گروه خونی بود. همبستگی مثبت با RH (۲⋅۱۰−۵) و(۲⋅۱۰−۳) A+. همبستگی منفی با B+ (۲⋅۱۰−۴) به‌دست‌آمده است. همچنین همبستگی مثبت و متوسطی(p-value of ۰.۰۲∼۰.۰۳) با انتشار CO۲، دیابت نوع ۱، پوشش پایین واکسیناسیون بیماری سل پیداشده است.
نتیجه گیری از مطالعه:
همبستگی مثبت با متغیرهای زیر با استفاده از p value پیداکرده‌اند. درجه حرارت پایین((۴⋅۱۰−۷)، نسبت سن بالا به سن کار(۳⋅۱۰−۶)، امید به زندگی(۸⋅۱۰−۶)، تعداد گردشگران بین‌المللی(۱⋅۱۰−۵)، تاریخ شروع اپیدمی اولیه(۲⋅۱۰−۵)، سطح بالای تماس در خوش‌وبش‌های خانوادگی(۶⋅۱۰−۵)، سرطان ریه(۶⋅۱۰−۵)، چاقی در مردان(۱⋅۱۰−۴)، شهرنشینی(۲⋅۱۰−۴)، شیوع سرطان(۳⋅۱۰−۴)، مصرف الکل(۰.۰۰۱۹)، شیوع مصرف روزانه سیگار(۰.۰۰۳۶)، شاخص اشعه(۰.۰۰۴، نمونه‌های کوچک در ۷۳ کشور)، سطح پایین ویتامین دی(p-value۰.۰۰۲-۰.۰۰۶، در نمونه‌های کوچک تقریباً ۵۰ کشور). ارتباط قوی هم بین بیماری کووید ۱۹ و گروه خونی بود. همبستگی مثبت با RH (۲⋅۱۰−۵) و(۲⋅۱۰−۳) A+. همبستگی منفی با B+ (۲⋅۱۰−۴) به‌دست‌آمده است. همچنین همبستگی مثبت و متوسطی(p-value of ۰.۰۲∼۰.۰۳) با انتشار CO۲، دیابت نوع ۱، پوشش پایین واکسیناسیون بیماری سل پیدا شده است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: https://arxiv.org/abs/2005.03651


دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر