عنوان مقاله: Diabetes and COVID-۱۹ Related Mortality in the Critical Care Setting: A Real-Time National Cohort Study in England
پیام اصلی مطالعه: دیابت یک پیش‌آگهی مستقل برای مرگ در افراد مبتلابه COVID-19 است که نیاز به درمان در بخش‌های HDU یا ICU دارد. تعیین میزان این خطر مرتبط با دیابت، تصمیمات درمانی مناسب است. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین دیابت و مرگ افراد بزرگ‌سال مبتلابه COVID-19 در بیمارستان‌های انگلیس بود که با استفاده از مدل‌های خطر متناسب کاکس تنظیم‌شده برای سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر عوارض انجام شد. نسبت مرگ 30 روزه ناشی از دیابت، پس از تنظیم سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای 4.8 درصد بافاصله اطمینان 95 درصد از 2.5 تا 7 درصد بود.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: منیره فقیرگنجی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: SSRN
زمان انتشار: 5 Jun 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی/اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی/ درمانی
محل انجام مطالعه: England
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: 14639
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: 3،311 در HDU (میانگین سنی 72 سال) و 2،831 در ICU (میانگین سنی 58 سال) بستری بودند.
جمعیت مورد مطالعه: بستری‌های مربوط به COVID-19 در بیمارستان‌های انگلیس
مهم ترین یافته ها:
اهمیت بیماری دیابت به‌عنوان یکی از عوامل پیش‌آگهی کننده در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی با COVID-۱۹ بررسی نشده است. از پایگاه داده ملی که شامل اطلاعات مربوط به بستری‌های مربوط به COVID-۱۹ در بیمارستان‌های انگلیس است استفاده شد و مربوط به پذیرش در سطح بالای خدمات (HDU) یا بخش مراقبت‌های ویژه ( ICU) بین اول مارس ۲۰۲۰ تا ۱۷ مه ۲۰۲۰ بود. هدف از این مطالعه توصیف رابطه بین دیابت و مرگ‌ومیر در بیمارستان افراد بزرگ‌سال، با استفاده از مدل‌های خطر متناسب کاکس تنظیم‌شده برای سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر عوارض بود. تجزیه‌وتحلیل اولیه به یک زیرمجموعه با ثبت وضعیت محدود شد. چندین تحلیل برای آنالیز حساسیت، در مجموعه داده‌ها برای تأیید نتایج انجام شد.
نتیجه گیری از مطالعه:
دیابت به‌طور مستقل با مرگ افراد بستری در مراقبت‌های ویژه به علت COVID-۱۹ مرتبط است. نسبت مرگ ۳۰ روزه ناشی از دیابت، پس از تنظیم سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای ۴.۸ درصد بافاصله اطمینان ۹۵ درصد از ۲.۵ تا ۷ درصد بود. ۱۴۶۳۹ پذیرش HDU و ICU مربوط به بیماری COVID-۱۹ در طول دوره مطالعه گزارش شد که از این تعداد ۶۱۴۲ مورد آنالیز اولیه قرار گرفتند. که ۳،۳۱۱ در HDU (میانگین سنی ۷۲ سال) و ۲،۸۳۱ در ICU (میانگین سنی ۵۸ سال) بستری بودند. ۱۴۳۹ نفر (۴/۲۳٪) مبتلابه دیابت بودند. ۱۸۴۷ نفر (۱٪ ۳۰٪) در طول دوره مطالعه فوت کردند. مرگ‌ومیر ۳۰ روزه در افراد مبتلابه دیابت نسبت به افراد بدون دیابت( (p < 0·001 بیشتر بود. همچنین خطر منتسب کاکس برای زیرمجموعه HDU 1·27 بود که تطبیق داده‌شده برای سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر عوارض است. HDU only (adjusted HR 1·27 [1·09, 1·48]) و همچنین خطر منتسب کاکس برای زیرمجموعه ICU 1·31 بود که تطبیق داده‌شده برای سن، جنس، قومیت، چاقی و سایر عوارض است. ICU (adjusted HR 1·31 [1·12, 1·54]). آنالیز حساسیت با تجزیه‌وتحلیل اولیه سازگار بود.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm


دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر