عنوان مقاله: ۲۰۱۹ novel coronavirus (۲۰۱۹-nCoV) outbreak: A new challenge
پیام اصلی مطالعه: موج اول کورونا در چین باوجوداینکه بیماری در بیشتر موارد خفیف بود باعث کشته شدن 1775 نفر شد. تب با علائم تنفسی (به‌عنوان‌مثال سرفه، تنگی نفس) اولین علائم بیماری (COVID-19) است. در کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای و سن (> 70 سال) در مقایسه با افراد جوان‌تر فاصله بین اولین علامت و مرگ کوتاه‌تر بود. بیشتر بیماران مرد با دامنه سنی 8 تا 92 سال بودند و در دوره اول این اپیدمی تعداد کمی از افراد کمتر از 15 سال به بیماری مبتلا شدند. اگرچه تاریخچه پزشکی همه بیماران در دسترس نبود اما فشارخون بالا، بیشترین بیماری زمینه‌ای بود. بیماران مبتلا به عفونت تائید شده کووید 19 بیشتر علائم و نشانه‌های تنفسی داشتند و تب و سرفه عمدتاً خشک از مهم‌ترین علائم شایع بود. نسبت قابل‌توجهی از بیماران دارای مشکلات دستگاه گوارش مانند تهوع، استفراغ و اسهال بودند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: منیره فقیرگنجی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Journal of Global Antimicrobial Resistance Volume 21, June 2020, Pages 22-27
زمان انتشار: June 2020
زمان انجام مطالعه: (13 فوریه 2020)
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی/اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی/ درمانی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: 71 333 cases
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: 8 تا 92 سال
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
تب با علائم تنفسی (به‌عنوان‌مثال سرفه، تنگی نفس) اولین علائم بیماری (COVID-۱۹) است. میزان بالایی از سینه‌پهلو و گزارش مثبت رادیولوژی در بیماران موردبررسی گزارش‌شده است. خطر عفونت‌های باکتریایی و پوشش آنتی‌بیوتیک باید در این بیماری در نظر گرفته شود. اپیدمی کورونا ویروس جدید عمدتاً با بیماری تنفسی همراه است و تعداد کمی از علائم خارج ریوی است.
نتیجه گیری از مطالعه:
۱. Patients characteristics (مشخصات بیماران) بیشتر بیماران مرد با دامنه سنی ۸ تا ۹۲ سال بودند. جالب اینجاست که در دوره اول این اپیدمی تعداد کمی از افراد کمتر از ۱۵ سال به بیماری مبتلا شدند. بااین‌وجود، در بین افراد آلوده شناخته‌شده در خارج از چین، شیوع توزیع سنی و جنسی در زمان تشخیص بیماری شبیه افراد مبتلا به همه‌گیری در چین بود. اگرچه تاریخچه پزشکی همه بیماران در دسترس نبود اما فشارخون بالا، بیشترین بیماری زمینه‌ای بود که به ترتیب در حدود ۸۰٪ و ۲/۳۱٪، در مطالعه Ren و همکاران دیده شد. چن و همکاران بیماری‌های قلبی و عروقی و مغزی را (۴۰٪) در مطالعه خود گزارش کردند. علاوه بر این، رن و همکاران. بیماری کبدی مزمن را در کل جمعیت خود (۵ نفر) گزارش کردند و این میزان با سایر موارد COVID-۲۰۱۹ که تاکنون گزارش‌شده تفاوت دارد. هوانگ و همکاران و وانگ و همکاران میزان انسداد مزمن ریوی (COPD) به ترتیب تقریباً ۲٪ و ۲.۹٪ را نشان دادند. چن و همکاران نیز نسبت بیماری‌های دستگاه تنفسی را، تقریباً ۱٪ گزارش کردند که با شیوع COPD که بین ۱.۸-۸.۹ در مناطق مختلف چین تخمین زده‌شده تفاوت دارد. علاوه بر این در بین بیماران، سابقه مصرف سیگار و آسم هم گزارش‌شده است. برای اولین بار دیابت توسط Huanget al ذکر شد و همبستگی (۴۱/۸ معادل ۲۰ درصد) نشان داد و پس‌ازآن نویسندگان دیگر نیز دیابت را تقریباً معادل ۱۰ درصد بیماران گزارش کردند. علاوه بر این، در میان موارد خارج از آسیا، هولشوی و همکاران به‌عنوان اولین بیماری مزمن در ایالات‌متحده از بیماری هیپر تری گلیسیریدمی نام بردند. ۲. Signs and symptoms(علائم و نشانه ها) بیماران مبتلا به عفونت تائید شده کووید ۱۹ بیشتر علائم و نشانه‌های تنفسی داشتند. تب از مشکلات گزارش‌شده بود که همراه با سرفه عمدتاً خشک بود(جدول ۱). دیسپنوئه(dyspnoea) شایع نبود و رن و همکارانش گزارش کردند که فقط ۵ نفر دارای این علامت بودند. نسبت قابل‌توجهی از بیماران دارای مشکلات دستگاه گوارش مانند تهوع، استفراغ و اسهال بودند. هولشو و همکاران در خصوص شکایت از اولین علائم تنفسی (یعنی سرفه خشک) و به دنبال آن درد شکم و حالت تهوع، استفراغ و اسهال، با دقت شرح داده‌اند. در ۴۴-۶۰ درصد از موارد آسیایی خستگی وجود داشت. ۳. Chest radiographic abnormalities( ناهنجاری‌های رادیوگرافی قفسه سینه) مناطق مختلف لوبولار دارای کدورت‌های دوطرفه بود که ویژگی‌های اصلی گزارش‌شده رادیو اکولوژیکی COVID-۲۰۱۹ بود. در ۴۱ بیمار که توسط هوانگ و همکاران گزارش‌شده است همه این علامت را در (CXR) یا توموگرافی کامپیوتری (CT) داشتند. اگرچه CT بهترین روش برای فهمیدن گسترش درگیری پارانشیم ریه است، اما CXR بیشتر به‌عنوان اولین تحقیق انجام می‌شد. در ناهنجاری‌های آزمایشگاهی لوکوپنی شایع‌ترین ناهنجاری بود که در ۶۳٪ افراد مطالعه توسط هوانگ و همکاران گزارش‌شده است. ترومبوسیتوپنی در گزارش‌های هولشوی و همکاران گزارش شد، تعداد پلاکت‌ها کم بود و در ۴۵٪ سندرم تنفسی حاد سارس (SARS-CoV) و مرس (MERS-CoV) گزارش‌شده است. ناهنجاری‌های کبدی به‌عنوان‌مثال سطوح جزئی افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و افزایش کراتین کیناز اورلکتات دهیدروژناز در موارد اولیه دیده شد. پروتئین CRP C-reactive protein(CRP)و میزان رسوب گلبول‌های قرمز erythrocyte sedimentation rate (ESR) غالباً غیرطبیعی بودند و علاوه بر این، مطالعات میزان کمتری از ایزوله‌های تنفسی باکتریایی که به‌طور عمده از A. Acinetobacter baumannii و Klebsiella pneumoniae گزارش کردند. ۴. Complications and mortality( عوارض و مرگ و میر) در یکی از گروه‌های بزرگ‌تر که توسط هوانگ و همکاران با ۴۱ بیمار انجام شد، ۴ نفر (۱۰٪) مبتلا به عفونت شدید بودند و نیاز به مراقبت‌های ویژه داشتند. در همان گروه بزرگ توسط هوانژ آل. در ۱۲٪ موارد افزایش تعداد تروپونین اتفاق افتاد و ۵ بیمار از بیماری حاد قلبی شکایت داشتند. این یافته نیاز به مطالعه بیشتر در خصوص خطر بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ دارد. موج اول کووید ۱۹ باعث شد که ۱۷۷۵ نفر کشته شوند باوجوداینکه اکثر این افراد مبتلا به نوع خفیف بیماری شده بودند. وانگ و همکاران موارد زیربنایی و مشخصات دموگرافیک مرگ و میر ناشی از اپیدمی ووهان را به طرز جالبی بررسی کرده‌اند و دریافتند که موج اول کورونا باعث کشته شدن ۱۷۷۵ نفر شد باوجوداینکه بیماری در بیشتر موارد خفیف بود. در کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای و سن (> ۷۰ سال) در مقایسه با افراد جوان‌تر فاصله بین اولین علامت و مرگ کوتاه‌تر بود. اولین علامت و مرگ در مقایسه با افراد جوان‌تر ۱۱.۵ (محدوده ۶-۱۹) روز در مقابل ۲۰ (دامنه ۱۰-۴۱) روز. P = ۰.۰۳۳، همان‌طور که قبلاً برای سایر بتا کروناویروسها گزارش‌شده است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر