عنوان مقاله: The spectrum of COVID-۱۹-associated dermatologic manifestations: an international registry of ۷۱۶ patients from ۳۱ countries
پیام اصلی مطالعه: در میان بیماران مبتلا به covid19 طیفی گسترده از ضایعات پوستی مشاهده شد و این میزان تظاهرات پوستی به میزان شدت بیماری covid-19 داشته است که مورفولوژی متفاوتی داشتند و در میان 31 کشور بررسی شده اند. در میان بیماران مبتلا به کرونا ویروس تظاهرات بالینی پوستی با طیف گسترده ای از بیمار ها از جمله؛ پورپورا مانند، ضایعات ماکولار، پاپوپوساکاموس و morbilliform مشاهده شد که میزان شدت آن‌ها به میزان پیشرفت بیماری کورونا بستگی دارد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: الهه زارع برزشی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: MedRXiv ( the preprint for health science )
زمان انتشار: May 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: تشخیصی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: 19-49
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه: 716 بیمار مبتلابه ویروس covid-19
مهم ترین یافته ها:
از مهم‌ترین یافته‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که در این آن‌ها مشاهده شد که شایع‌ترین بیماری ازنظر مورفولوژی و به ترتیب فراوانی morbilliform (موربیلیفرم) و شبه پرینو بوده است. میزان بروز این جلوه‌های پوستی به میزان شدت بیماری کورونا در میان بیماران covid-۱۹ بستگی دارد.
نتیجه گیری از مطالعه:
در میان بیماران مبتلابه کورونا ویروس تظاهرات بالینی پوستی با طیف گسترده‌ای از بیمارها ازجمله؛ پورپورا مانند ،ضایعات ماکولار ،پاپوپوساکاموس و morbilliform مشاهده شد که میزان شدت آن‌ها به میزان پیشرفت بیماری کورونا بستگی دارد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر