عنوان مقاله: Swab Tests and COVID-۱۹ – Italy case studied using Artificial Intelligence, Statistical Analysis and MLR
پیام اصلی مطالعه: نتیجه اصلی شناسایی تأثیر معنی‌دار آماری کاهش فشار بر سیستم بهداشت درنتیجه افزایش تست‌ها است. نتیجه این مطالعه فقط محدود به شیوع COVID-19 نیست، زیرا تقاضای زیاد بیمارستان‌ها و مراجعه به ICU به دلیل این بیماری همه‌گیر، تأثیر غیرمستقیمی روی درمان مناسب برای سایر بیماری‌های پرخطر مثل قلب و عروق دارد. نتایج ما نشان می‌دهد که تست سواب نقش مهمی در کاهش استرس در سیستم سلامت کشورها دارد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: منیره فقیرگنجی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Medrxiv
زمان انتشار: June 4, 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی/اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی
محل انجام مطالعه: Italy
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
مهم‌ترین یافته‌ها: با شیوع همه گیری جدید Coronavirus (COVID-۱۹) تحقیقات در جنبه‌های مختلف این بیماری شروع شد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط احتمالی تعداد تست‌های سواب و تائید موارد بیماری با توجه ویژه به سطح بیماری است. این مطالعه با استناد به پرونده افرادی که در ایتالیا زندگی می‌کنند انجام می‌شود، اما نتیجه از اهمیت کلی‌تری برخوردار است، به‌ویژه برای کشورهایی که دسترسی محدود به بخش‌های مراقبت ویژه دارند. تجزیه‌وتحلیل آماری نشان می‌دهد بین تعداد تست‌های سواب با موارد مثبت روزانه، موارد خفیف بستری در بیمارستان، موارد شدیدتری که در مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند و ریکاوری و میزان مرگ از این بیماری ارتباط وجود دارد و زمینه انجام مطالعه بر روی هوش مصنوعی فراهم می‌کند. نتایج با استفاده از روش رگرسیون خطی چند متغیره (MLR) تائید شد.
نتیجه گیری از مطالعه:
همان‌طور که نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد، جداسازی افراد کل خانه، جداسازی افراد دارای بیماری خفیف در کل بیمارستان و جداسازی افراد دارای در مراقبت‌های ویژه بیمارستان با تعداد سواب ها تغییر معنی‌داری داشته است. درحالی‌که برای موارد جدید روزانه این فقط برای دوره اول اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، افزایش تعداد سواب ها فقط به موارد جداسازی افراد در منزل و به موارد افراد دارای بیماری خفیف در بیمارستان‌ها است و ارتباطی با افرادی که دارای بیماری شدید هستند و در ICU ها بستری می‌باشند ندارد. بنابراین متغیرهایی که برای این تحلیل انتخاب شد شامل موارد جدید روزانه، جداسازی افراد در کل خانواده و افراد دارای بیماری‌های خفیف بود. تغییر قابل‌توجهی در تعداد تست‌های سواب به وجود آمده است. در سطح کشور در دوره اول (مارس) میانگین تست سواب ۱۵۰۰۰ در روز بود و این میانگین در ماه بعد بیش از سه برابر شد و افزایش آنالوگ در تعداد تست‌ها در سطح منطقه مشاهده شد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر