عنوان مقاله: Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-۱۹
پیام اصلی مطالعه: ریه‌های بیماران مبتلابه کووید 19 و مبتلایان به آنفلوانزا یک الگوی مورفولوژیکی مشترک از آسیب آلوئول منتشر و لنفوسیت‌های اطراف عروقی، داشتند. سه ویژگی متمایز در ریه افراد مبتلابه کووید 19 وجود داشت. اول آسیب شدید اندوتلیال همراه با ورود داخل سلولی ویروس SARS-CoV-2 و آسیب غشای سلولی اندوتلیال. دوم، ترومبوز عروقی گسترده‌ای با میکروآنژیوپاتی و انسداد مویرگ‌های آلوئولار در ریه‌های بیماران مبتلابه کووید 19. سوم اینکه ریه‌های بیماران مبتلابه کووید 19 رشد عروقی قابل‌توجهی از طریق مکانیسم آنژیوژنز بینابینی داشتند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: سمانه ابراهیمی کبریا
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: The New England Journal of Medicine
زمان انتشار: May 21,2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: درمانی
محل انجام مطالعه: دانشگاه بیرمنگام- انگلیس
نوع مطالعه: RCT
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: 17
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه: موارد مرگ از افراد مبتلابه کووید 19، آنفولانزا و یک گروه کنترل سالم
مهم ترین یافته ها:
میانگین وزن ریه‌ی بیماران مبتلابه پنومونی آنفلوانزا به‌طور معنی‌داری بیشتر از بیماران کووید ۱۹ و همچنین میانگین وزن ریه‌های گروه کنترل بدون عفونت نسبت به دو گروه مبتلابه آنفلوانزا و گروه مبتلابه کووید ۱۹ به‌طور معنی‌داری پایین‌تر بود. تمام نمونه‌های ریه از گروه کووید ۱۹ آسیب آلوئولار منتشر با نکروز سلول‌های آستولار آوندولار، هیپرپلازی پنوموسیت نوع ۲، و رسوب فیبرین داخل خطی داشتند. در چهار مورد از هفت ریه آلوده به ویروس کووید، تغییرات بافت ریه به‌صورت کانونی بوده و فقط ورم بینابینی خفیف دیده شد. سه مورد باقیمانده دارای رسوب همگن فیبرین و ادم بینابینی با تشکیل زودرس داخل آلوئول بودند. نمونه ریه‌ها در گروه آنفولانزا دارای آلوئولار با انتشار فلوریدا با ورم بزرگ بینابینی و رسوب گسترده فیبرین در کلیه موارد بود. تجزیه‌وتحلیل ایمونوهیستوشیمیایی آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین ۲ (ACE۲)، که به‌صورت میانگین (± SD) تعداد نسبی سلول‌های ACE۲ مثبت در هر منظر را اندازه‌گیری می‌کند، ادعا کرد که در ریه‌های گروه کنترل آلوده نشده، کمبود ACE۲ در سلول‌های اپیتلیال آلوئول، سلول‌های اندوتلیال مویرگی و مویرگی را می‌توان مشاهده کرد. در ریه‌های بیماران مبتلابه کووید ۱۹ و ریه‌های بیماران مبتلابه آنفلوانزا، تعداد نسبی سلول‌های ACE۲ مثبت در هر واحد مشاهده، به ترتیب برای سلول‌های اپی تلیوم آلوئول ۰.۱۴ ± ۰.۲۵ و ۰.۱۵ ± ۳۵/ ۰ و برای سلول‌های اندوتلیال به ترتیب ۲۸± ۰.۴۹ و ۰.۱۱ ± ۵۵/۰ بود. علاوه بر این، لنفوسیت‌های ACE۲ مثبت در بافتهای اطراف عروقی یا آلوئولهای ریه‌های گروه کنترل مشاهده نشده بودند، اما در ریه گروه کووید ۱۹ و گروه آنفولانزا وجود داشتند. در ریه بیماران مبتلابه کووید ۱۹ و بیماران مبتلابه آنفلوانزا، میانگین سلول‌های T۳ CD۳ مثبت در شعاع ۲۰۰ میکرومتر دیواره رگ‌های پیش و پس از عروقی در ۲۰ واحد زمینه معاینه، در هر بیمار یکسان مشاهده شد (۱۳.۱ ± ۲۶.۲ برای کووید ۱۹ و ۸/۱۰± ۸/۱۴ برای آنفلوانزا). با همان اندازه زمینه مورداستفاده برای معاینه، سلول‌های T مثبت CD۴ در ریه‌های بیماران مبتلابه کووید ۱۹ در مقایسه با ریه‌ها از بیماران مبتلابه آنفلوانزا تعداد بیشتری داشتند. نوتروفیلها (CD۱۵ مثبت) در مجاورت پوشش اپیتلیال آلوئول در گروه کووید ۱۹ نسبت به گروه آنفولانزا به‌طور قابل‌توجهی کمتر بودند. محققان تحلیل چندمرحله‌ای تشریح ژن مرتبط با التهاب ۲۴۹ ژن از پنل التهاب را با فناوری NanoString بررسی کردند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را بین نمونه‌های گروه کووید ۱۹ و کسانی که در گروه آنفولانزا بودند، نشان دادند. کل ۷۹ ژن مرتبط با التهاب در نمونه‌های بیماران مبتلابه کووید ۱۹ به‌طور متفاوتی باز تنظیم‌شده بودند، درحالی‌که تنها ۲ ژن فقط در نمونه‌های بیماران مبتلابه آنفلوانزا ازنظر متفاوتی تنظیم می‌شدند. از طرفی یک الگوی بیان مشترک برای ۷ ژن پیدا شد. تجزیه‌وتحلیل عروق پرکاپیاری نشان داد که در چهار مورد از هفت ریه از بیماران مبتلابه کووید ۱۹ و چهار نفر از هفت ریه از بیماران مبتلابه آنفلوانزا، ترومبوز به‌طور مداوم در عروق ریوی با قطر ۱ میلی‌متر تا ۲ میلی‌متر، بدون انسداد کامل لومن وجود داشته است. ترومبن فیبرین از مویرگ‌های آلوئول در هر دو گروه از بیماران دیده می‌شد. میکروترومبی مویرگی آلوئولار در هر سانتی‌متر مربع از منطقه لومن عروقی ۹ برابر در بیماران مبتلابه کووید ۱۹ نسبت به بیماران آنفلوانزا با ترومبای مشخص بیشتر بود. ترومی داخل عروقی پسا کاپیلاری به قطر کمتر از ۱ میلی‌متر در ریه‌ها در بیماران مبتلابه کووید ۱۹، کمتر از بیماران مبتلابه آنفلوانزا دیده شد. ریه‌های گروه کووید ۱۹ دارای عروق تحریف‌شده با مویرگ‌های ساختاری تغییر شکل داده بود. مویرگ‌های دراز در ریه‌ها از بیماران مبتلابه کووید ۱۹ تغییرات ناگهانی در کالیبر و وجود ستون‌های بینابینی در مویرگ‌ها را نشان داد. آسیب فراساختاری به اندوتلیوم و همچنین وجود ویروس SARS-CoV-۲ داخل سلولی و همچنین در فضای خارج سلولی شناسایی شد.
نتیجه گیری از مطالعه:
در مطالعه حاضر ویژگی‌های مورفولوژیکی و مولکولی هفت ریه به‌دست‌آمده در هنگام کالبدشکافی از بیمارانی که در اثر عفونت SARSCoV-۲ درگذشتند با ۷ ریه به‌دست‌آمده در هنگام کالبدشکافی از بیمارانی که در اثر سندرم دیسترس حاد تنفسی (ARDS) عفونت ثانویه آنفولانزای A (H۱N۱) درگذشتند و ۱۰ جفت ریه غیر عفونی افراد فوت‌شده به علت سایر علل به‌عنوان گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت. ریه‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل ایمونوهیستوشیمیایی هفت‌رنگی، تصویربرداری توموگرافی میکرو حسابگر، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه‌گیری مستقیم تفسیر ژنی موردبررسی قرار گرفتند. فاکتورهای دیگری نیز وجود داشت که تفاوت بین بیماران مبتلابه کووید ۱۹ و افراد مبتلابه آنفلوانزا را مشخص می‌کرد. به‌عنوان‌مثال، هیچ‌یک از بیماران فوت‌شده از کووید ۱۹ با تهویه مکانیکی استاندارد معالجه نشدند، درحالی‌که پنج نفر از هفت بیمارانی که براثر آنفلوانزا درگذشتند، تهویه مطبوع تحت‌فشار دریافت کردند. به‌طور مشابه، این امکان نیز وجود داشت که تفاوت در آنژیوژنز بینابینی گیرنده قابل‌تشخیص، می‌تواند ناشی از دوره‌های زمانی مختلف کووید ۱۹ و آنفلوانزا باشد. یافته‌های مطالعه از آنژیوژنز بینابینی تقویت‌شده در ریه‌ها از بیماران مبتلابه کووید ۱۹ در مقایسه با ریه‌های بیماران مبتلابه آنفلوانزا غیرمنتظره بود. بااین‌حال، تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد که این احتمال بعید است، به‌خصوص ازآنجاکه درجه آنژیوژنز بینابینی در بیماران مبتلابه کووید ۱۹ با افزایش طول مدت بستری به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است، درحالی‌که در بیماران مبتلابه آنفلوانزا در سطح قابل‌توجهی پایین‌تر است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: در این کار آزمایی پاتوبیولوژی ریوی، آنژیوژنز عروقی عفونت کووید 19 را از برابری با عفونت شدید ویروس آنفلوانزا متمایز کرد. انتساب نتایج و پیامدهای بالینی مشاهدات مطالعه در سطح جهانی نیاز به تحقیقات بیشتر برای تعریف دارد.
درس آموخته ها: باوجود علاقه گسترده به پاتوفیزیولوژی بیماری کووید 19، در مورد تغییرات مورفولوژیکی و مولکولی مرتبط در ریه محیطی بیمارانی که از کووید 19 می‌میرند، اطلاعات نسبتاً کمی در دسترس است.
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015432


دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر