عنوان مقاله: Estimation of the basic reproduction number, average incubation time, asymptomatic infection rate, and case fatality rate for COVID-۱۹: Meta-analysis and sensitivity analysis
پیام اصلی مطالعه: مشخص شده است که بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) ناشی از سندرم حاد تنفسی است. این مطالعه متاآنالیز به این سؤالات پاسخ می‌دهد: تعداد تولیدمثل اولیه چقدر است؟ مدت‌زمان دوره کمون این بیماری به‌طور متوسط چقدر است؟ چه بخشی از عفونت‌ها بدون علامت هستند؟ و درنهایت، میزان مرگ از این بیماری چقدر است؟ این مطالعه تعداد تولیدمثل اولیه ویروس را 15/3 بافاصله 95٪ (2.41.3.90) تخمین می‌زند، میانگین دوره کمون به 5.08 روز بافاصله اطمینان 95٪ (4.77، 5.39) در روز و میزان عفونت بدون علامت 46٪ بافاصله اطمینان 95٪ (18/18٪، 73.60٪) و میزان مرگ از بیماری کورونا 2.72٪ بافاصله اطمینان 95٪ (1.29٪، 4.16٪) بود.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: منیره فقیرگنجی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Medrxiv
زمان انتشار: May 5, 2020
زمان انجام مطالعه: articles published between January 24, 2020 and March 31, 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی | اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی/ درمانی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: مرور نظام مند
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: تمامی سنین
جمعیت مورد مطالعه: using online databases, including PubMed, Web of Science, Google Scholar and the official websites of core scientific and biomedical journals including Science, Nature, The Lancet, The New England Journal of Medicine, and The Journal of American Medical Association, as well as some preprint platforms such as BioRxiv and MedRxir, with search terms specified as COVID-19, SARS-CoV- 2, 2019-nCov, and novel coronavirus. Forty-three articles were found.
مهم ترین یافته ها:
نتیجه گیری از مطالعه:
۱. تولیدمثل اولیه ( Basic Reproduction Number) در شکل ۱ نتایج مربوط به تولیدمثل اولیه گزارش‌شده در هفت مطالعه را نشان می‌دهد. شاخص I۲ برای این مطالعات ۹۷.۸٪ است، نشان می‌دهد که مدل اثر تصادفی باید در انجام متاآنالیز در نظر گرفته شود. تولیدمثل اولیه وابسته به زمان است و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. تعداد تولیدمثل اولیه ۳.۱۵ است که نشان می‌دهد اگر توصیه‌های پیشگیرانه‌ای مانند رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی یا قرنطینه برای عموم اعمال نشود، ممکن است یک فرد حامل ویروس حداقل سه نفر را مبتلا کند. ۲. میانگین دوره کمون ( Average Incubation Time) برای برآورد میانگین دوره کمون، نتایج گزارش‌شده در پنج مقاله را بررسی کردیم. شاخص I۲ ۲۸٪ است و از مدل اثر ثابت استفاده کنیم. دوره کمون از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است و بین ۱ تا ۱۴ روز تغییر می‌کند. نتایج متاآنالیز میانگین دوره کمون COVID-۱۹ را ۵.۰۸ روز گزارش می‌کند که فاصله اطمینان ۹۵٪ در حدود ۴.۷۷ تا ۵.۳۹ روز است. ۳. میزان آلودگی بدون علامت ( Asymptomatic Infection Rate) این مطالعه تخمین‌های بسیار متفاوتی از میزان آلودگی بدون علامت ارائه می‌دهد که از ۱۷.۹٪ تا ۷۸.۳٪ متغیر است. چنین ناهمگونی مطالعات توسط شاخص I۲ که ۹۸٪ است تأیید می‌شود. بنابراین، هنگام انجام متاآنالیز، از مدل اثرات تصادفی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌دهد که میزان عفونت بدون علامت ۴۶٪ بافاصله اطمینان ۹۵٪ از ۴/۱۸٪ تا ۷۳.۶٪ است. ۴. میزان مرگ از COVID-۱۹ برای افراد آلوده (Case Fatality Rate) نتایج متاآنالیز هفت مطالعه با استفاده از مدل اثر تصادفی نشان داد شاخص I۲ ۹۹.۵٪ است. میزان مرگ‌ومیر ۳.۳۴٪، کمی کمتر از ۳.۴٪، تخمین زده شده است که فاصله اطمینان ۹۵٪ بین ۲.۱۸٪ و ۴.۴۹٪ است. این نتایج تا ۲۱ مارس ۲۰۲۰ است که شامل پنج مطالعه در چین و دو مطالعه دیگر در سراسر جهان است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: بله
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: خیر
نشانی مقاله انگلیسی: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmv.26041


دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر